Search
Search

Projecten

Purperslak Inventarisatie en Monitoring Project (PIMP)

PIMP staat voor Purperslak Inventarisatie en Monitoring Project. Het project is opgezet vanwege de sterke achteruitgang van de Purperslak door het gebruik van Organotin-verbindingen in aangroeiwerende producten voor schepen

Doelen

  • Het in kaart brengen van vroegere en huidige Purperslak-populaties in Nederland
  • Het jaarlijks volgen van de dichtheden van de populaties 

Methode

Purperslakken worden geteld op vaste gestelde trajecten bij het Purperslakken Monitoring en Inventarisatie Project (PIMP). Elke traject bestaat uit minimaal 8 telplekken die bij elke telling met GPS worden vastgelegd. Een telplek is één vierkante meter en deze wordt op een gestandaardiseerde manier geteld. Alleen de dieren die van bovenaf worden gezien binnen een neergelegd kwadrant zijn waar te nemen, worden geteld. De dieren onderstenen worden niet bij de standaard methode betrokken omdat niet overal stenen omkeerbaar zijn en ook vast kunnen komen te liggen onder meer door Japanse oesters of door aangebracht teer.   

De dichtheden per monitoringlocatie worden bepaald door het rekenkundig gemiddelde te berekenen van de aantallen die zijn geteld op de telplekken. De tellingen worden zoveel mogelijk ieder jaar op dezelfde telplekken en op dezelfde manier gedaan. Indien op een PIMP-traject voor één of meerdere jaren geen tellingen zijn gedaan volgens de standaard PIMP-methode, maar er zijn op die locatie wel duikwaarnemingen gedaan in het kader van het Monitoringproject Onderwater Oever (MOO), dan worden ontbrekende waarden voor de betreffende locatie bijgeschat op basis het aantalsverloop van MOO-waarnemingen. Alleen de duikwaarnemingen bij hoogwater tellen daarbij mee. De tel eenheid ‘aantal per vierkante meter’ sluit zo ook aan bij de teleenheid van de historische data.

De indexcijfers zijn berekend met behulp van TRIM ontwikkeld door het Centraal Bureau voor de Statistiek om tijdreeksen te kunnen berekenen uit Poissonverdeelde gegevens, waarbij ook rekening is gehouden met overdispersie (clustering). Missende waarden worden bij geschat (Pannekoek & Van Strien, 1998; Pannekoek & Van Strien 2001). 

Soortinformatie

Klik hier voor informatie over de Purperslak

Waarnemingsformulier

 PIMP-formulier

Resultaten

 

Vorig artikel KOR-project
Volgend artikel Het Groene Strand

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top