Search
Search

Gebruiksovereenkomst

Gebruiksovereenkomst
Algemeen
1.1 Dit zijn de gebruiksvoorwaarden van Stichting ANEMOON met betrekking tot de Webapp www.groenestrandapp.nl. Lees deze gebruiksvoorwaarden door voordat u de Webapp bezoekt (‘Bezoeker’) en/of u zich via deze Webapp als waarnemer registreert (‘Waarnemer’). Deze Webapp is eigendom van Stichting ANEMOON.
1.2 Door het bezoeken en/of gebruik maken van deze Webapp en/of het aanmaken van een account als Waarnemer geeft u aan kennis te hebben genomen en akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden. Indien u niet akkoord gaat met één of meerdere van deze Gebruiksvoorwaarden, verzoekt Stichting ANEMOON u geen gebruik te maken van deze Webapp en zich niet te laten registreren als Waarnemer.

2. Definities
2.1 In deze gebruiksvoorwaarden hebben de navolgende begrippen de volgende betekenis:
•    Gebruiksvoorwaarden: deze algemene gebruiksvoorwaarden van Stichting ANEMOON.
•    Stichting ANEMOON (Analyse, Educatie en Marien Oecologisch Onderzoek), Postbus 29, 2120 AA Bennebroek
•    Webapp: de Webapp van Stichting ANEMOON www.groenestrandapp.nl, en de overige Websites waarvoor ANEMOON verantwoordelijk is, waaronder www.anemoon.org. 
•    Bezoeker: iedere bezoeker van de Webapp.
•    Waarnemer: degene die zich via de Webapp registreert als waarnemer. Een waarnemer heeft een persoonlijk account en logt in met een unieke combinatie van waarnemerscode en wachtwoord.

3. Dienstverlening Stichting ANEMOON
3.1 De dienstverlening van Stichting ANEMOON via www.groenestrandapp.nl bestaat uit het verzamelen en controleren van waarnemingen. Stichting ANEMOON publiceert de resultaten via www.groenestrand.nl of via www.anemoon.org. Daarnaast zijn Bezoekers in staat deze resultaten te bekijken en zijn Waarnemers via eigen accounts in staat zelf (tel)gegevens in te voeren, te corrigeren en ter beschikking te stellen.
3.2 Stichting ANEMOON streeft naar een goedwerkend systeem voor de Webapp en de faciliteiten die continue, met uitzondering van onderhoudswerkzaamheden, beschikbaar zullen zijn.
3.4 Stichting ANEMOON garandeert uitdrukkelijk niet dat altijd (op een goede wijze) gebruik van de Webapp kan worden gemaakt of dat de Webapp voortdurend toegankelijk is. Stichting ANEMOON doet al hetgeen redelijkerwijs vereist is om storingen in de Webapp zo spoedig mogelijk op te heffen, voor zover deze storingen niet aan derden zijn te wijten.
3.5 Stichting ANEMOON is op ieder moment gerechtigd om in verband met onderhoud en beveiliging de toegang tot (onderdelen van) de Webapp onmiddellijk te blokkeren en/of het gebruik van de Webapp voor Bezoekers en Waarnemers te beperken.

4. Verplichtingen Bezoekers en/of Waarnemers
4.1 Bezoekers en/of Waarnemers staan er te allen tijde voor in dat zij bevoegd zijn om van de Webapp gebruik te maken en dat zij zich in alle opzichten zullen opstellen en gedragen zoals van verantwoordelijke en zorgvuldige (internet)gebruikers en waarnemers mag worden verwacht. Hieronder valt onder meer het houden aan en handelen in overeenstemming met deze Gebruiksvoorwaarden.
4.2 Bezoekers en Waarnemers zijn zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor hun eigen gebruik van de Webapp en de juistheid van de door hen verstrekte (persoons)gegevens. Waarnemers staan er tevens voor in dat zij volledig bevoegd zijn tot het verstrekken en ter beschikking stellen van hun (persoons)gegevens.
4.3 Waarnemers geven vooraf toestemming aan Stichting ANEMOON om de door hen verzamelde (tel)gegevens in detailvorm (plaats en tijdstip) te mogen gebruiken voor de reguliere Stichting ANEMOON-projecten, waaronder monitoring en verspreidingsonderzoek.  
4.4 Waarnemers geven vooraf toestemming voor doorlevering van (tel)gegevens in detailvorm (plaats en tijdstip) aan andere organisaties standaard mogelijk te maken ten behoeve van bijdrages aan natuurbeleid, -beheer en toetsingen aan de (natuur)wetgeving. 
4.5 Door het (vrijwillig) via de Webapp ter beschikking stellen van (tel-)gegevens en afbeeldingen, draagt een Waarnemer hierbij de rechten van intellectuele eigendom op deze (tel-)gegevens en afbeeldingen over aan Stichting ANEMOON, al dan niet bij voorbaat. Stichting ANEMOON draagt deze intellectuele eigendomsrechten niet over aan derden. Indien en voor zover enig recht niet overdraagbaar mocht zijn, verleent de Waarnemer hierbij aan Stichting ANEMOON een onopzegbare, exclusieve licentie. Onder rechten van intellectuele eigendom worden onder meer begrepen alle auteursrechten en andere rechten van intellectuele eigendom in Nederland of elders, die onder meer in verband staan met de Webapp van Stichting ANEMOON.
4.6 Waarnemers erkennen en staan ervoor in dat zij volledig rechthebbende zijn op de door hen via de Webapp ter beschikking gestelde (persoons)gegevens en beoordelingen, mededelingen, reacties en/of andere materialen en dat zij gerechtigd zijn tot het verlenen van de bovengenoemde toestemming en licentie aan Stichting ANEMOON.
4.7 Waarnemers erkennen en staan er voor in dat de door hen via de Webapp ter beschikking gestelde (persoons- en tel-)gegevens en afbeeldingen geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of enige andere rechten van derden, op enige wijze in strijd zijn met de wet, de openbare orde en/of de goede zeden en/of anderszins onrechtmatig zijn jegens Stichting ANEMOON en/of derden.
4.8 In gevallen waarin een Bezoeker en/of Waarnemer zich niet houdt aan het toegestane gebruik van de Webapp, waaronder gebruik in strijd met hetgeen zoals in deze Gebruiksvoorwaarden nader is omschreven, behoudt Stichting ANEMOON zich het recht voor om alle daardoor voor haar ontstane schade op de betreffende Bezoeker en/of Waarnemer te verhalen.

5. Privacy
5.1 Stichting ANEMOON gebruikt en verwerkt uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met haar privacyverklaring, die onder andere te vinden is op de Webapp onder www.groenestrandapp.nl.

6. Rechten van intellectuele eigendom
6.1 De Webapp en alle via de Webapp door Stichting ANEMOON ter beschikking gestelde faciliteiten, waaronder maar niet beperkt tot gegevens, databanken, afbeeldingen, koppelingen, teksten, bestanden, html-codes, software en logo’s, bevatten gegevens, bestanden, programma′s en/of andere materialen waarvan de rechten van intellectuele eigendom toebehoren aan Stichting ANEMOON en/of derden.
6.2 Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting ANEMOON of de betreffende rechthebbende is het uitdrukkelijk niet toegestaan om de ter beschikking gestelde faciliteiten, materialen, beeldmateriaal, de Webapp en de inhoud ervan (geheel of gedeeltelijk) openbaar te maken, of op enige andere wijze te (doen) gebruiken waardoor schade wordt berokkend aan of ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken uit de reputatie van de rechten van intellectuele eigendom of enige andere rechten van Stichting ANEMOON of de betreffende rechthebbende.
6.3 In geval van enige inbreuk op de rechten van intellectuele eigendom van Stichting ANEMOON en/of derden, behoudt Stichting ANEMOON zich het recht voor om alle hierdoor door Stichting ANEMOON en/of derden geleden schade volledig op de gebruiker van de Webapp, waaronder Bezoekers en Waarnemers, te verhalen.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Stichting ANEMOON is niet aansprakelijk voor enige (directe of indirecte) schade welke voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of de onmogelijkheid van gebruik) van de Webapp en/of de inhoud daarvan, noch voor enige (directe of indirecte) schade welke voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik (of de onmogelijkheid van gebruik) en/of de inhoud van Webapps die op enigerlei wijze (in het bijzonder door middel van (hyper)(text)link(s) of metatag(s)) met de Webapp zijn verbonden. Stichting ANEMOON is ook niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van mogelijke derden, die op enigerlei wijze via de Webapp kunnen worden aangeboden.
7.2 Stichting ANEMOON is uitdrukkelijk niet aansprakelijk voor enig handelen en/of nalaten van haar Bezoekers en Waarnemers, waaronder begrepen de door hen via de Webapp ter beschikking gestelde persoonsgegevens, telgegevens, afbeeldingen en/of andere materialen. Stichting ANEMOON geeft ook geen garanties ten aanzien van de inhoud van deze persoonsgegevens, telgegevens, afbeeldingen en/of andere materialen.
7.3 Stichting ANEMOON is verder niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van het gebruik van elektronische middelen voor communicatie via de Webapp, daaronder begrepen — maar niet beperkt tot — schade ten gevolge van niet aflevering of vertraging bij de aflevering van elektronische berichten, onderschepping of manipulatie van elektronische berichten door derden of door programmatuur/apparatuur gebruikt voor elektronische communicatie en overbrenging van virussen.
7.4 De Webapp bevat links naar andere sites en/of servers die niet beheerd worden door Stichting ANEMOON of waarvoor Stichting ANEMOON anderszins (mede)verantwoordelijk is. Stichting ANEMOON is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke andere websites. Stichting ANEMOON biedt dergelijke links slechts aan voor het gemak van haar Bezoekers en Waarnemers en  het opnemen ervan houdt geen aanbeveling in van de inhoud van dergelijke websites. Wees erop bedacht dat andere websites en/of servers waarmee je verbinding maakt vanaf de Webapp voorwaarden of bepalingen kunnen bevatten, die afwijken van de voorwaarden en bepalingen zoals opgenomen in deze Gebruiksvoorwaarden.
7.5 De bovenstaande aansprakelijkheidsbeperkingen gelden niet, indien de schade het gevolg is van enige opzet of grove schuld aan de zijde van Stichting ANEMOON.

8. Vrijwaring
8.1 Iedere Bezoeker en/of Waarnemer vrijwaart Stichting ANEMOON dan wel enige derden voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van deze Gebruiksvoorwaarden, dan wel tegen enige aanspraken en/of schade van derden die anderszins verband houden met en/of voortvloeien uit enig gebruik van de Webapp door de betreffende Bezoeker en/of Waarnemer. De vrijwaring heeft mede betrekking op alle schade en (juridische) kosten die Stichting ANEMOON in verband met een dergelijke aanspraak lijdt of maakt.

9. Overige bepalingen
Stichting ANEMOON behoudt zich het recht voor om de Gebruiksvoorwaarden eenzijdig aan te passen of te wijzigen. De meest actuele Gebruiksvoorwaarden zijn te allen tijde via de Webapp www.groenestrandapp.nl te vinden. In een dergelijk geval zal Stichting ANEMOON de Bezoekers en Waarnemers hiervan zo goed mogelijk op de hoogte stellen. Indien Bezoekers en Waarnemers het gebruik van de Webapp voortzetten na aanpassingen in de Gebruiksvoorwaarden, worden zij geacht deze aanpassingen in de Gebruiksvoorwaarden onherroepelijk te hebben aanvaard.

Back To Top