Search
Search

ANBI-gegevens

Algemeen

 • Statutaire naam: Stichting ANalyse Educatie Marien Oecologisch ONderzoek
 • Verkorte naam: Stichting ANEMOON
 • Opgericht in: 1993 te Heemstede
 • Vestigingsadres: Wagendwarsstraat 27, 2161 ZH Lisse
 • KvK nummer: 41226121
 • RSIN: 8016.68.165

Contact

 • Postadres: Stichting ANEMOON, Postbus 29, 2120 AA Bennebroek (NH)
 • e-mail: anemoon@cistron.nl
 • Tel: 06-11442009
 • website: www.anemoon.org
 • Bank: IBAN: NL30 INGB 0006560075;  BIC: INGBNL2A

 

Doelstellingen en activiteiten 

 

Statutaire doelstelling

Het ondersteunen van ecologisch onderzoek, meer in het bijzonder dat met betrekking tot het mariene milieu.

Activiteiten

 • Het uitvoeren van inventarisaties, monitoringsonderzoek en ecologisch onderzoek gericht op organismen van het mariene milieu en tevens op land-, zoet- en zoutwatermollusca (weekdieren).
 • Het beheren van bestanden met waarnemingsgegevens, verzameld door vrijwilligers (burgerwetenschappers). 
 • Het ontwikkelen van divers educatief materiaal, het publiceren van rapportages.
 • Het gevraagd en indien nodig ongevraagd uitbrengen van advies aan beheerders van natuurgebieden, beleidsmakers en overheden.

Inkomsten

Stichting ANEMOON heeft geen winstoogmerk. ANEMOON behoort tot de Algemeen nut beogende instellingen (ANBI status). Opbrengsten uit uit donatie, schenkingen, subsidies en opdrachten worden besteed aan het behalen van de doelstellingen. Subsidies voor wetenschappelijke en organisatorische ondersteuning van inventarisaties en monitoring door vrijwiligers worden  onder meer verstrekt in het kader van het  Netwerk Ecologische Monitoring (NEM) door het Ministerie van LNV.  Het gaat daarbij vooral om de monitoring van soorten van de Europese Habitat Richtlijn (Bijlage II, IV en V) en Typische soorten van Europese mariene Habitattypen (H1110, H1160 en H1170).  Gericht onderzoek naar het voorkomen en impact van exotische soorten wordt uitgevoerd in het kader van Signalering Exoten mede financieel ondersteund vanuit de NVWA.  Daarnaast verkrijgt Stichting ANEMOON inkomsten uit opdrachten door provincies, waterschappen en gemeenten en natuurbeherende instanties, ingenieursbureaus en universiteiten.

Kwaliteitsborging

De kwaliteit van de werkzaamheden die in het kader van het NEM worden uitgevoerd, worden jaarlijks beoordeeld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.  Daarnaast wordt per zes jaar een accountantscontrole uitgevoerd. 

Bestedingen

Besluiten over bestedingen worden genomen door het bestuur in samenspraak met de Raad van Advies, conform de statuten op basis van gelijkheid van stemmen. In praktijk zijn vrijwel alle inkomsten (uit subsidies en uit opdrachten) direct gerelateerd aan het behalen van bepaalde doelstellingen, waarbij per project al vrijwel vastligt waaraan de inkomsten besteed dienen te worden. Behaalde doelstellingen en resultaten uit onderzoek worden vastgelegd in verslagen. Deze verslagen worden zoveel mogelijk geplaatst op deze website via het menu publicaties/downloads of zijn opvraagbaar.

Beloningsbeleid

Werkzaamheden voor projecten kunnen, indien dit niet door vrijwilligers gedaan kan worden, uitgevoerd worden door werknemers in loondienst of op freelance basis. Bestuurders en Leden van de Raad van Advies ontvangen voor bestuurswerkzaamheden geen beloning. Wel kunnen zij voor uitvoerende werkzaamheden voor projecten waarvoor specifieke expertise is vereist een vergoeding krijgen, conform het artikel in de Staatscourant van 8 februari 2007.   

Wijze waarop de doelstellingen worden behaald

Het onderzoek naar de flora en fauna van het Nederlandse onderwaterleven en naar het voorkomen van weekdieren op het land, in zoet water en in zee, wordt vooral uitgevoerd door vrijwilligers, via door ANEMOON begeleide, permanente of langdurig doorlopende projecten zoals het:

 • Monitoringproject Onderwater Oever (MOO)
 • Strandaanspoelsel Monitoring Project (SMP)
 • Monitoring- en inventarisatie-onderzoek naar Weekdieren van de Habitatrichtlijn (HabSlak)
 • Litoraal Inventarisatie en Monitoring Project (LIMP)
 • Atlasproject Nederlandse Mollusken (ANM)
 • Eeducatie mbt Flora en Fauna in Caribische Nederland (BES)

Daarnaast wordt onderzoek uitgevoerd via diverse kortlopende projecten zoals:

 • Diversiteit mariene weekdieren (waaronder het uitbrengen van een Ecologische atlas en meer lokale/regionale atlassen)
 • Lokaal Ecologisch onderzoek (vaak op verzoek van terreinbeheerders en overheden)
 • Voor- en achteruitgang van soorten en biotopen, Rode Lijst-status van organismen

Educatie, adviezen en levering van gegevens en kennisproducten vinden plaats via:

Uitvoering van projecten 

De projecten worden grotendeels uitgevoerd door vrijwilligers die hetzij zelfstandig, hetzij binnen zelfstandige werkgroepen onderzoek doen. Specifieke werkzaamheden kunnen in voorkomende gevallen worden uitgevoerd door (of in samenwerking met) freelancers, andere organisaties of ingenieursbureaus.

Samenwerking 

Stichting ANEMOON is lid van het netwerk SoortenNL. Stichting ANEMOON werkt nauw samen met andere Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO’s), waaronder EIS-Nederland en RAVON. Daarnaast zijn er samenwerkingsverbanden met Naturalis Biodiversity Center, de Strandwerkgemeenschap (SWG), Stichting De Noordzee en Stichting Duik de Noordzee Schoon (DDNZS). Financiering: Inkomsten worden verkregen uit subsidies, opdrachten, donaties en legaten, alsmede nettoresultaten van diverse verkopen.

Jaarverslagen van activiteiten

Van activiteiten en ontwikkelingen wordt verslag uitgebracht in het nieuwsblad van Stichting ANEMOON (Zoekbeeld), dat twee keer per jaar uitkomt. Aparte algemene jaarverslagen worden niet gemaakt.

Financiële jaarverslagen

Standaard financiële verantwoordingen ANBI

 

Draagvlak

ANEMOON stelt alle vrijwilligers die kijken en onderzoeken in het Nederlandse mariene milieu graag in staat hun hobby, interesse en liefhebberij op een dusdanige manier uit te voeren dat waarnemingen en onderzoeksresultaten te gebruiken zijn voor het beheer en behoud van de natuur. Iedereen die denkt actief een bijdrage te kunnen leveren of op de een andere manier kan en wil meehelpen de doelstellingen te verwezenlijken is welkom. Mensen met hart voor de daarmee verbonden biologische, ecologische en soms zelfs cultuurhistorische aspecten, weten zich sinds de start in 1993 ondersteund en gefaciliteerd: honderden waarnemers en vrijwilligers wisten de Stichting inmiddels te vinden. Honderden vrijwilligers hebben honderduizenden waarnemingen gedaan die door de Nederlandse en Europese overheid en natuurbeheerders zijn gebruikt voor natuurbeleid en natuurbeheer.

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top