Search
Search
SoortenNL

SoortenNL

SoortenNL is hét kennisnetwerk voor alle wilde planten en dieren van Nederland. Een netwerk van organisaties die toegepast onderzoek doen en natuurgegevens verzamelen met hulp van duizenden vrijwilligers voor de bescherming van soorten en hun leefgebieden. Met die gegevens ontwikkelen we kennis over de staat van de natuur en verbeteren we beheer, beleid en betrokkenheid.

Strandwerkgemeenschap

Strandwerkgemeenschap

De Strandwerkgemeenschap stelt zich ten doel de studie van de mariene biologie en in het bijzonder van de flora en fauna van de Nederlandse kust te bevorderen. Hoewel de naam anders doet vermoeden houdt de Strandwerkgemeenschap zich niet alleen bezig met het aanspoelsel op het strand, maar ook met de bewoners van onze dijken, zeearmen, de Waddenzee, buitendijks en binnendijks brak water en de Noordzee.

Biologische Werkgroep

Biologische Werkgroep

De Biologische Werkgroep is bedoeld voor elke duiker die geïnteresseerd is in onderwaterbiologie. De Biologische Werkgroep organiseert onder andere lezingen, workshops en een cursusweekend over mariene biologie. 

Duik de Noordzee Schoon

Duik de Noordzee Schoon

Stichting Duik de Noordzee Schoon (DDNZS) draagt bij aan het verbeteren van het leefmilieu op en rond wrakken, onder meer door deze tijdens expedities te ontdoen van achtergebleven visnetten. Zo wordt voorkomen dat daarin steeds maar weer allerlei dieren verstrikt raken (spookvissen). Daarnaast informeert DDNZS sportduikers over de cultuurhistorische en biologische aspecten van de wrakken op de bodem van de Noordzee. Tijdens de expedities wordt steeds ook wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd. Daarbij worden MOO-formulieren ingevuld die ten goede komen aan het Monitoringsproject Onderwater Oever (MOO) van Stichting ANEMOON.

NMV

NMV

De Nederlandse Malacologische Vereniging heeft als doel de studie van weekdieren (slakken, tweekleppigen en hun eventuele schelpen) te bevorderen. De NMV is opgericht in 1934. De vereniging heeft bijna 500 leden in binnen- en buitenland, zowel professionals als liefhebbers. De leden houden zich op uiteenlopende wijzen met weekdieren bezig. De belangstelling kan algemeen zijn, of juist gericht op een bepaald gebied of een bepaalde groep. 

RAVON

RAVON

RAVON is een onafhankelijke natuurbeschermingsorganisatie zonder winstoogmerk die met vrijwilligers inheemse reptielen, amfibieën en vissen en hun leefgebieden beschermt. RAVON voert onderzoek uit en zet de hieruit voortvloeiende kennis en data in voor advies, voorlichting en bescherming. Om op de hoogte te blijven van de projecten van RAVON zie Schubben & Slijm.

Nederlandse Onderwatersport Bond

Nederlandse Onderwatersport Bond

De NOB is de grootste duikorganisatie op het gebied van recreatief duiken/-onderwatersporten in Nederland, vertegenwoordigt alle duikers in Nederland en alle Nederlandse duikers waarbij de waarde van de onderwaternatuur constant een grote rol speelt.

Haringvliet Onderwater

Haringvliet Onderwater

Haringvliet Onderwater is een eind 2015 door de Nederlandse Onderwatersport Bond, Stichting RAVON en stichting ANEMOON opgezet vrijwilligersproject. Het heeft tot doel het onderwaterleven van het Haringvliet in kaart te brengen en de veranderingen die als gevolg van het uitvoeren van het Kierbesluit (nov 2018) ontstaan te monitoren. Dit doen we middels (duik)evenementen, workshops en presentaties.

EIS

EIS

Stichting EIS is het kenniscentrum voor insecten en andere ongewervelden. De basis van de organisatie wordt gevormd door ruim 60 werkgroepen, die ieder een bepaalde diergroep bestuderen.  Stichting ANEMOON werkt samen met EIS, in het bijzonder voor wat betreft de weekdieren van Bijlage II en IV van de Europese Habitatrichtlijn. Stichting EIS verzorgt in opdracht van Stichting ANEMOON de aansturing van het professionele deel van het  monitoring en verspreidingsonderzoek van de Nauwe korfslak, de Zeggekorfslak en de Platte schijfhoren.

Wageningen Marine Research

Wageningen Marine Research

Wageningen Marine Research levert met kennis, onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek en advies een wezenlijke bijdrage aan een duurzamer, zorgvuldiger beheer, gebruik en bescherming van de natuurlijke rijkdommen in zee-, kust- en zoetwatergebieden.

BIJ12

BIJ12

Wereld Natuur Fonds

Wereld Natuur Fonds

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top