Search
Search

HabSlak

Kader

De lidstaten van de Europese Unie werken aan een netwerk van beschermde natuurgebieden, de zogenaamde Natura 2000 gebieden (zie www.minlnv.nl/natura2000). Het doel van het instellen van dit netwerk is het behoud en herstel van de biodiversiteit in Europa. Er zijn twee richtlijnen opgesteld: de Vogelrichtlijn en de Habitatrichtlijn. De eerste beschermt Vogels en hun leefgebieden (en tevens ook alle andere soorten die er leven). De tweede, de habitatrichtlijn(-en) richt(en) zich op habitattypen en soorten die in Europees verband kwetsbaar of bedreigd zijn. Daarnaast is er een lijst met soorten opgesteld die door de Europese Habitatrichtlijn zijn Europees zijn beschermd. Om de HR-soorten te kunnen beschermen is het noodzakelijk om de verspreiding van deze soorten te kennen en te weten hoe de natuur moet worden beheerd om populaties van deze soorten in stand te houden. Omdat Stichting ANEMOON penvoerder is van het Atlasproject Nederlandse Mollusken heeft de Nederlandse overheid in 2004 aan deze stichting gevraagd een project in het leven te roepen om de verspreiding van de HR-soorten in kaart te brengen. Daartoe heeft Stichting ANEMOON het  HabSlak-project in het leven geroepen. De naam HabSlak staat voor 'slakken van de Habitatrichtlijn'. Daarbij verwijst  "Hab" ook nog een beetje naar de vele bodemmonsters (hapjes) die voor dit project genomen moeten worden genomen. 

Doelstellingen
De doelstellingen van het HabSlak-project zijn:

  • Het inkaart brengen van de verspreiding van de HR-mollusken
  • Het aanreiken van beheermaatregelen om populaties te beschermen
Waarnemingen doorgeven
Starters

Wie nog geen ervaring heeft met het HabSlak-project, maar wel graag aan het project wil mee doen, kan het beste een e-mail sturen naar anemoon@cistron.nl. We zorgen er van voor dat u in contact komt met een ervaren waarnemer die u zal leren biotopen te herkennen, de soorten te determineren en monsters te nemen. Deze zaken vergen immers een ruime ervaring. De HR-soorten zijn immers niet gemakkelijk te determineren, de kans op verwarring met andere  soorten is groot. En het herkennen van de juiste (micro) habitats lukt doorgaans ook pas als men meerdere keren met een expert is mee geweest.

Het zelfstandig zoeken naar de HR-mollusken is natuurlijk spannend. Maar als u denkt de soort gevonden te hebben, verzamel dan altijd (met vergunning) een paar exemplaren, zodat experts de determinaties kunnen controleren. Zonder controle door experts plaatsen we waarnemingen niet in onze database. 

Ervaren waarnemers
Ervaren waarnemers kunnen waarnemingen doorgeven met behulp van formulieren. Per soort is er een papierenformulier. Deze kunt u download en zelf uit printen. Maar u kunt ook een stapeltje formulieren aanvragen via anemoon@cistron.nl, die u dan per post ontvangt. Na ieder veldbezoek, vult u een formulier in. Daarna kunt u de formulieren opsturen naar Stichting ANEMOON, Postbus 29, 2120 AA Bennenbroek.

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top