Search
Search

Effecten van klepelen en afzuigen versnipperde struiken

Foto's:  Arno Boesveld. Teksten: Arno Boesveld en Adriaan Gmelig Meyling. Versie: 28-7-2018.

Grootschalig klepelen en afzuigen van versnipperde struiken zoals aan de binnenzijde de Zeereep in het gebied de Vogelpoel in Voornes Duin is uitgevoerd. Nauwe korfslakken die niet zijn opgezogen en afgevoerd worden daarna blootgesteld aan verdroging. Door beschadiging van de bodem en de verdroging ontstaat volledig ongeschikt habitat.

 

Grootschalig klepelen en afzuigen versnipperde struiken rond het Middelduinenpad op Goeree. In tegenstelling tot de Bunkervallei zijn hier geen refugia van struweel behouden op de klepelvlakten voor de Nauwe korfslak waardoor een groot leefgebied ongeschikt is geraakt.

 

Middelduinenpad gebied aansluitend op de vorige foto richting het oosten. Deze en de hierboven geplaatste foto’s geven een goed beeld van de grootschaligheid waarop zulke ongunstige ingrepen plaatsvinden. 

 

Stekelhoek, Voornes duin. Grootschalig klepelen en afzuigen versnipperde struiken. Een groot areaal leefgebied is ongeschikt geraakt.

 

Stekelhoek, Voornes duin: Gebied aansluitend op de vorige foto richting het noord-westen. Door het grootschalig klepelen, de bodembeschadiging en het afzuigen van versnipperde struiken is de biotoop ongeschikt geworden voor de Nauwe korfslak. Door direct na de ingreep vee in te scharen is de kans groot dat de habitat ongeschikt blijft voor de Nauwe korfslak zolang deze begrazing uitgevoerd wordt.

 

Stekelhoek. Impressie klepelen. Doordat de habitat ten oosten van het klepelveld niet is uitgerasterd, zal het vee vanwege tekort aan vegetatie op het klepelveld uitwijken naar deze nog (vrijwel) ongeschonden delen van de Stekelhoek waardoor de Nauwe korfslak ook hier achteruitgaat of verdwijnt.

 

Met groot materieel worden gebieden geplagd en wordt het versplinterde struweel afgezogen zoals hier op de Kop van Schouwen maar ook In Voornes duin en duinen Goeree. Het met groot materieel werken veroorzaakt hevige bodembeschadiging wat ongunstig is voor veel terrestrisch levende dieren waaronder de Nauwe korfslak.

 

Circa een jaar nadat de Groene punt op Voorne tijdens een herinrichting van struweel is ontdaan en maagdelijk is gemaakt zijn ter hoogte van het Waterbos en de Vogelpoel aan de binnenzijde van de zeereep en op ander plekken in deze gebieden struwelen door middel van klepelen verwijderd waardoor een enorm oppervlak leefgebied van de Nauwe korfslak is vernietigd. De Vogelpoel en het Waterbos golden als beste leefgebieden voor Nederland en Europa. Door deze ingrepen en het jaarrond begrazingsbeheer dat daarop volgde is de Nauwe korfslak zeer sterk achteruitgegaan. Uit monitoring van monsterlocaties die zowel in de kaalgemaakte gebieden als in de (niet uitgerasterde) ‘refugia’ liggen is duidelijk geworden dat op deze punten sprake is van een gemiddelde achteruitgang van meer dan 90% van de levende dieren.

 

Gefaseerd, kleinschalig klepelen van struiken zoals hier op de Duindijk van de Kwade hoek op Goeree is beter dan grote oppervlakten ineens aan te pakken. Doordat hier geen begrazing wordt toegepast bestaat de kans dat de Nauwe korfslakken deze klepelvlakten vanuit de omliggende onbeschadigde struwelen her-koloniseren zodra de voor de Nauwe korfslak gunstige randvoorwaarden zich hersteld hebben.

 

Door klepelen kapot geslagen struiken. Klepelen is een dodelijke beheermaatregel voor veel natuurwaarden die in deze struwelen leven. Deze ingrijpende natuurbeheermethode wordt vooral in het Voornes duin en de duinen van Goeree uitgevoerd.

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top