Search
Search

Gunstig(er) beheer

Foto's:  Arno Boesveld. Teksten: Arno Boesveld en Adriaan Gmelig Meyling. Versie: 28-7-2018.

Mozaïek beheer bij klepelen. Het sparen van een deel van het struweel zoals in de Bunkervallei op Goeree in plaats van grote oppervlakten geheel kaal  te maken is een goede methode om populaties van de Nauwe korfslak te sparen. Belangrijk is dat het oppervlak van gespaarde vegetaties voldoende groot is en dat de ruimtelijke samenhang van de struwelen behouden blijft.

 

Mozaïek beheer bij plaggen. Kleinschalig plaggen waarbij de ruimtelijke samenhang van vegetatie behouden blijft is gunstiger dan grote oppervlakten geheel kaal te maken. Populaties kunnen zo behouden blijven en de mogelijkheid voor slakken om door vegetatie te migreren blijft bestaan.

 

In belangrijke leefgebieden van de Nauwe korfslak zoals de duinvalleien ten zuiden van Ter Heijde heeft Hoogheemraadschap Delfland er voor gekozen om vorming van struweel en grasruigten duingebieden te accepteren. Ook is besloten om in deze gebieden  geen vee in te scharen.

 

Uitrasteren van belangrijke leefgebied van de Nauwe korfslak om deze te beschermen tegen grote grazers zoals in de Banken in het N2000-gebied Solleveld en Kapittelduinen.Uitrasteren van leefgebied is één van de meest effectieve methoden om populaties van de Nauwe korfslak te sparen.

 

Door het gefaseerd en handmatig verwijderen van Amerikaanse vogelkers ontstaan weer kansen voor gunstigere vegetaties voor de Nauwe korfslak.

 

Door beperkt en kleinschalig op gang brengen van zandverstuivingen, zoals bij de Elleboogsprang in Meijendel kunnen door het aan de dag komen en verstuiven van kalkrijk zand gunstigere randvoorwaarden in nabij gelegen habitat ontstaan voor de Nauwe korfslak.

 

Alvorens begeermaatregelen uit te voeren dienen belangrijke populaties goed in kaart gebracht te worden. Deze leefgebieden kunnen dan behouden worden door deze te sparen dan wel uit rasteren.

 

Door  voor de werkzaamheden belangrijke leefgebieden te markeren is het voor de uitvoerders duidelijk welke gebiedsdelen behouden moeten worden.

 

 

Kleinschalig plaggen en het in ruime mate behouden van geschikt habitat.

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top