Search
Search

Afplaggen

Foto's en onderschriften:  Arno Boesveld. Versie 12-7-2018.

Meijendel

Meijendel, Meeuwenduinen. Door plaggen is in de Meeuwenduin een vrij groot areaal leefgebied van De Nauwe korfslak  verloren gegaan.

  Meijendel, Vinkenhoek.  Het is voor de Nauwe korfslak nutteloos refugia midden op zandvlakten te  behouden. De ondergroei in gespaarde eilanden van vegetatie (refugia) raakt namelijk bij grootschalig plaggen door zand verstuivingen  al snel bedolven.

 

Meijendel, Vinkenhoek.  Door grootschalige plagwerkzaamheden verdwijnt op grote schaal leefgebied van de Nauwe korfslak.

 

Meijendel, Vinkenhoek. Na het plaggen kunnen zelfs in de oude relatief kalkarme binnenduinen vrij kalkrijke Witte duinen ontstaan met Helm als pionier. Strooiselloze, droge Witte duinen zijn ongeschikt voor de Nauwe korfslak.

 

Meijendel, Helmduinen. De willekeurig gespaarde struwelen raken langzaam maar zeker bedolven onder een meters dikke laag zand. Ook de Nauwe korfslak populaties die leven in de gebieden nabij de stuifvlakten gaan zo verloren.

 

Meijendel, Vinkenhoek. Al enkele jaren na de herstelingreep is de ondergroei van de op de zandvlakte gespaarde eilanden van struweel  bedekt geraakt onder het zand. De Nauwe korfslak is hier niet meer aangetroffen.

 

Meijendel, Vinkenhoek. De ondergroei in dit eilandje van Eenstijlige meidoorn struweel raakt langzaam bedekt onder het zand. Waardoor biotoop van de Nauwe korfslak verloren gaat.

 Meijendel, Vinkenhoek. Een impressie van grootschalige plagwerkzaamheden

 

Meijendel, Kikkervalleien. Stuifkuil. Het op kleine schaal opgang brengen van verstuivingen heeft veel minder rigoureuze gevolgen voor flora en fauna dan grootschalig plaggen. Processen verlopen geleidelijker waardoor flora en fauna zich beter aan de veranderende  omstandigheden aan kunnen passen.

 

Meijendel Kikkervalleien. Vele kleine verstuivingen maken dat er per saldo toch veel (potentieel) leefgebied van de Nauwe korfslak bedolven raakt onder het zand.

 Duin tussen Meijendelse Berg en de Violendel. De eilandjes van bomen en struweel zijn te klein om populaties van de Nauwe korfslak te kunnen sparen.

 Meijendel, Vinkenhoek. Jonge zomereiken tussen pionierende Helmvegetatie in een Witduin stadium. Doordat ook vee is ingeschaard is de kans erg klein dat er herkolonisatie door Nauwe korfslak plaatsvindt. 

 Meijendel Paalberg. Tijdens zware stormen kunnen in korte tijd metersdiepe stuifkuilen ontstaan.

 Meijendel. Paalberg. Impressie stuifkuil.

 

 

Amsterdamse Waterleiding Duinen

 

Amsterdamse Waterleidingduinen. De Vellen. Met name de afgelopen jaren hebben in de AWD-duinen ook grootschalige plagwerkzaamheden plaatsgevonden.

 

Amsterdamse Waterleidingduinen. De Vellen. Door kleinschalig plaggen kunnen hevige zandverstuivingen voorkomen worden.

 

Amsterdamse Waterleiding Duinen. De Vellen. Door kleinschalig plaggen kunnen hevige zandverstuivingen voorkomen worden. Dit voorkomt vervolgens het onderstuiven van biotoop van de Nauwe korfslak.

 

Amsterdamse Waterleidingduinen Wolfveld. Stuifkuil. Tijdens stromen kan het zand tot enkele honderden meters vanaf de stuifkuil neerdalen. Kalkrijk zand kan daardoor in (potentieel) gebied van de Nauwe korfslak komen. Dat kan gunstig zijn voor deze soort. Wanneer door stuiven leefgebied met een te dikke laag wordt bedekt dan is dat ongunstig.

 

 Amsterdamse Waterleidingduinen. Groot Sprenkelveld. Kleinschalig plaggen waarbij de ruimtelijke samenhang van vegetatie behouden blijft is beter, zodoende gaat per saldo relatief weinig leefgebied voor de Nauwe korfslak verloren en blijft migratie voor slakken mogelijk.

 

Voorne 

 

Voorne, Groene punt.  ‘Wandelende duinen’. Door hevige zandverstuivingen ‘wandelt’ het duin als het ware geleidelijk de aangrenzende struwelen in. De grote  populaties Nauwe korfslakken die daar leven raken bedekt onder een dikke laag zand en gaan uiteindelijk verloren.

 

Voorne, Groene punt. Door de verstuivingen ‘loopt’ het zand als het ware langzaam richting  de Schapenwei in waarbij leefgebied van de Nauwe korfslak onder het zand terecht is gekomen.

 

Voorne, Groene punt. Tijdens de kustversterking heeft met de zeereep ter hoogte van de Groene Punt over een groot traject geheel afgegraven waardoor veel leefgebied van Nauwe korfslak verloren is gegaan.

 

Voorne, Groene punt. Tijdens de kustversterking heeft met de zeereep ter hoogte van de Groene Punt over een groot traject geheel afgegraven waardoor veel leefgebied van Nauwe korfslak verloren is gegaan.

 

Voorne, Groene punt. Tijdens de kustversterking heeft met de zeereep ter hoogte van de Groene Punt over een groot traject geheel afgegraven waardoor veel leefgebied van de Nauwe korfslak verloren is gegaan.

 

Voorne Quackjeswater. Kleinschalig plaggen waarbij gunstig habitat gespaard is gebleven. Dit is veel gunstiger dan grootschalig plaggen. Wel is het belangrijk dat na het plaggen niet direct Vee wordt ingeschaard zoals hier wel het geval is.

 

Kop van Schouwen

 

Kop van Schouwen, Meeuwenduinen. In de matig kalkrijke duinen kunnen door de verstuiving diep gelegen kalkhoudende zandlagen vrijkomen. Op lange termijn kan dat gunstig zijn voor Nauwe korfslak populaties mits er zich gunstige vegetaties voor de soort vestigen en er geen begrazingsbeheer toegepast wordt.

 

Kop van Schouwen Meeuwenduinen. Geplagde natte duinvallei. Indien er geen grote grazers ingezet worden na plagwerkzaamheden kunnen zich gunstige omstandigheden ontwikkelen voor de Nauwe korfslak.

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

Mariene soorten en ecologie

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

Back To Top