Search
Search

Nauwe korfslak Literatuur

  

2014

 • Boesveld, A. &  A.W. Gmelig Meyling, 2014. Monitoring van Nauwe korfslak in twee valleien in de duinen ten zuiden van Ter Heijde op locaties met beschadigde en onbeschadigde bodem. Eerste inventarisatiejaar (2013). Stichting ANEMOON. Bennebroek.
 • Boesveld, A., S. van Leeuwen, J. de Boer & A.W. Gmelig Meyling, 2014. Let op de kleintjes. Slakkenbeheer in Natura 2000-gebieden. Vakblad natuur bos en landschap 103: 14-17.
 • Boesveld, A., S. van leeuwen, A.W. Gmelig Meyling en J. de Boer, 2014. De verspreiding van drie slakken van de Habitatrichtlijn in Nederland. – Spirula 398: 73-76 pp.
 • Leeuwen, S. van, J. de Boer, A. Boesveld en A.W. Gmelig Meyling, 2014. Beschermde slakkengebieden in Nederland. Zoekbeeld 4(1): 7-10.

2013

 • Boesveld, A., 2013., Onderzoek naar het belang van 15 vegetatietypen voor de Nauwe korfslak in Meijendel en Berkheide en de verspreiding van deze soort in dit Natura 2000-gebied. Stichting ANEMOON. Bennebroek.
 • Boesveld, A., 2013. Onderzoek naar het huidige voorkomen van de Nauwe korfslak Vertigo angustior in het N2000-gebied Solleveld & Kapittelduinen in het kader van de geplande lightrailverbinding. Stichting ANEMOON. Bennebroek.
 • Boesveld, A. & A.W. Gmelig Meyling, 2013. Monitoring van de Nauwe korfslak met behulp van substitutie-substraat. Wie helpt mee? Spirula.
 • CBS, 2013. Meetprogramma’s voor flora en fauna in 2012. Kwaliteitsrapportage NEM. Centraal Bureau voor de Statistiek. Voorburg/Heerlen. 107 pp.
 • Gmelig Meyling, A.W., A. Boesveld en I. van Lente, 2013. Eindrapportage ANEM-2012. Verslag van monitoring- en ander onderzoek naar de verspreiding en het leefgebied van weekdieren van de Europese habitatrichtlijn en trendonderzoek naar Typische Soorten van de mariene Europese Habitattypen H1110B en H1160. Stichting ANEMOON, Lisse. 70 pp.  

2012

 • Boesveld, A., A.W. Gmelig Meyling & I. van Lente, 2012. Verspreidingsonderzoek  Weekdieren. Inventarisatie jaar 2011. Nauwe korfslak, Zeggekorfslak en Platte schijfhoren. Inclusief uiteenzetting van de meetstrategie voor inventarisaties en monitoring in de periode 2012-2017. Stichting ANEMOON. Lisse.
 • Boesveld, 2012. Terug van weggeweest? Herontdekking van de Cylindrische korfslak en de Nauwe korfslak bij Millingen. Zoekbeeld 2(1), 2012. Stichting ANEMOON. Bennebroek.
 • Boesveld, 2012. Veranderingen in het voorkomen van de Nauwe korfslak in vier Zuid-Hollandse duingebieden (Natura2000), in relatie tot het beheer en de verwachte uitstoot van stikstof en ammoniak van op de Maasvlakte te bouwen kolencentrales.

2011

 • Boesveld, 2011. Een aanvullend onderzoek naar het voorkomen van de Nauwe korfslak Vertigo angustior op het geplande tracé van een fietspad in het duin ten zuiden van Ter Heijde. Metridium/Stichting ANEMOON. Heemstede. 51 pp.
 • Boesveld, A., A.W. Gmelig Meyling & I van Lente 2011. Verspreidingsonderzoek. Mollusken van de Europese Habitatrichtlijn. Resultaten van het inventarisatiejaar 2010. Nauwe korfslak. Vertigo angustior. Stichting ANEMOON. Heemstede.
 • Boesveld, 2011. Voorkomen van de Nauwe korfslak Vertigo angustior op het traject van het geplande fietspad F413 in het Vuurtorenduin bij Ouddorp en in het plangebied voor natuurhestelwerkzaamheden. Metridium/Stichting ANEMOON. Heemstede. 33 pp.
 • Boesveld, 2011. Voorkomen van de Nauwe korfslak Vertigo angustior op het terrein van de Noordwijkse Golfclub in het kader van een geplande baanuitbreiding . Metridium/Stichting ANEMOON, Hillegom/Heemstede. 38 pp.
 • Boesveld, A., A.W. Gmelig Meyling & R.H. de Bruyne, 2011. De Nauwe korfslak een beschermde dreumes. Duin: 34:1. Pag. 9-11.72
 • Boesveld, A., A.W. Gmelig Meyling & R.H. de Bruyne, 2011. Natuurbeheer, bescherming en biotoopeisen van drie bijzondere Nederlandse slakken: de Nauwe korfslak, de Zeggekorfslak en de Platte schijfhoren. De Levende Natuur. Jaargang 112:3. Pag. 114-119.
 • Boesveld, A. & A.W. Gmelig Meyling, 2011. Voorkomen van de Nauwe korfslak in de het plangebied van het recroduct nabij Zandvoort in het Natura2000-gebied Kennemer-zuid. Stichting ANEMOON, Heemstede / Metridium, Hillegom. 40 pp.
 • Boesveld, A. & A.W. Gmelig Meyling, 2011. Voorkomen van de Nauwe korfslak in de nabije omgeving van een geplande recreatieve fietsverbinding vanaf het geplande recrocroduct nabij Zandvoort richting de Oase (Vogelenzang) door het Natura2000-gebied Kennemerland-Zuid. 30 pp.
 • Boesveld A, & A.W. Gmelig Meyling, 2011. Voorkomen van de Nauwe Korfslak Vertigo angustior in vegetatietypen en biotopen in het duingebied tussen ’s-Gravenzande en Kijkduin alsmede advies in het kader van monitoring en te nemen herstelwerkzaamheden. Metridium/Stichting ANEMOON. Heemstede. 47 pp.

2010

 • Boesveld A, 2010. De Nauwe korfslak op Schiermonnikoog: een verkennend onderzoek naar de Nauwe korfslak in de kwelderbiotoop in de periode van 2004 t/m 2009. Stichting ANEMOON.
 • Boesveld A, & A.W. Gmelig Meyling, 2010. Nauwe korfslak Vertigo angustior op Goeree. Analyse van de verspreidingsgegevens over 2001-2010 inclusief resultaten van een aanvullende inventarisatie. (concept) Metridium/Stichting ANEMOON. Heemstede. 48 pp.
 • Boesveld, A., A.W. Gmelig Meyling & R.H. de Bruyne, 2010. Verspreidingsonderzoek. Mollusken van de Europese Habitatrichtlijn. Resultaten van het inventarisatiejaar 2009. Nauwe korfslak Vertigo angustior. Anemoon rap.nr: 2010-05. Stichting ANEMOON. Heemstede.
 • Boesveld A, 2010. Inventarisatie van het plangebied in de Voormalige zeereep langs de Strandweg te Voorne op het voorkomen van de Nauwe korfslak. Metridium/Stichting ANEMOON. Heemstede. 27pp.
 • Boesveld, 2010. Analyse van de verspreiding over 2001-2010 inclusief resultaten van een aanvullende inventarisatie. Metridium/Stichting ANEMOON. Heemstede. 63 pp.
 • Boesveld, 2010. Een onderzoek naar de verspreiding van de Nauwe korfslak Vertigo angustior in het Vinetaduin bij Hoek van Holland in het kader van de aanleg van een Lightrailverbinding. Metridium/Stichting ANEMOON. Hillegom/Heemstede. 41 pp.
 • Boesveld, 2010. Een onderzoek naar het voorkomende van de Nauwe korfslak Vertigo angustior in het duin ten zuiden van Ter Heijde in het kader van de aanleg van een fietspad. Metridium/Stichting ANEMOON. Hillegom/Heemstede. 39pp.
 • Boesveld, 2010. Onderzoeks en Monitoringplan Nauwe korfslak Vertigo angustior nabij Ter Heijde en in de Kapittelduinen. Metridium-Stichting ANEMOON. 13 pp.
 • Boesveld, A., 2010. Onderzoeks- en Monitoringplan Nauwe korfslak Vertigo angustior nabij Ter Heijde en in de Kapittelduinen. Metridium / Stichting Anemoon; Bennebroek

2009

 • Boesveld, A., A.W. Gmelig Meyling & R.H. de Bruyne, 2009. Inhaalslag Verspreidingsonderzoek. Mollusken van de Europese Habitatrichtlijn. Resultaten van het inventarisatiejaar 2008. Nauwe korfslak (Vertigo angustior). Anemoon rap.nr: 2009-11. Stichting ANEMOON. Heemstede. 53 pp.
 • Boesveld, A., A.W. Gmelig Meyling & R.H. de Bruyne, 2009. Slakken van de Habitatrichtlijn waarnemen. Inventarisatiehandleiding. Stichting ANEMOON, Heemstede. 73 pp.
 • Boesveld & A.W. Gmelig Meyling, 2009. Verspreiding van de Nauwe korfslak in enkele gebieden binnen Voornes Duin (Meertje Pompstation, Bosje Sipkesslag en Heveringen) en adviezen om populaties te sparen bij uitvoering van geplande werkzaamheden. Metridium/Stichting ANEMOON. Heemstede. 59 pp.
 • Boesveld A., 2009. Nauwe korfslak ontdekt op Schiermonniksoog. Natuurbericht.nl. Uitgegeven bericht Stichting ANEMOON. Heemstede.  
 • Boesveld, A., 2009. Een verkennend onderzoek naar het voorkomen van de Nauwe korfslak Vertigo angustior in de kwelderbiotoop van de Kwade-Hoek in Zuid-Holland. Stichting ANEMOON. Heemstede. 45 pp.
 • Boesveld, A. & A.W. Gmelig Meyling, 2009. Inventarisatieonderzoek naar het voorkomen van de Nauwe korfslak Vertigo angustior in de Bakenvallei en het Grote Vlak in de duinen van Voorne in 2009. Metridium/Stichting ANEMOON.  
 • Leeuwen, S. & A. Boesveld, 2009. Vertigo angustior op de Nederlandse Waddeneilanden. Spirula.   Leeuwen, S. van, A. Gmelig Meyling en A. Boesveld, 2009. Natura 2000: beschermde gebieden voor slakken. Spirula 368:53-55.

2008

 • Gmelig Meyling, A.W., C.M. Neckheim, A. Boesveld, & R.H. de Bruyne, 2008. Inventarisatieonderzoek naar het voorkomen van de Nauwe korfslak Vertigo angustior Jeffreys, 1830 in het door PWN beheerde Noord-Hollands Duinreservaat in 2008. Anemoon rap.nr: 2008-015 StichtingANEMOON. Heemstede. 47.pp.
 • Kalkman, V.J. red. (2008). De soorten van het leefgebiedenbeleid. Rapport EIS2008-04. EIS Nederland. Leiden. 232 p.

2007

 • Boesveld, A., A.W. Gmelig Meyling & R.H. de Bruyne, 2007. Behoud van populaties van de Nauwe korfslak (Vertigo angustior) in het kader van het Herstelplan Hollands Duin. Stichting ANEMOON. ANEMOON RAP.NR: 2007-8. Heemstede.
 • A. Boesveld, A.W. Gmelig Meyling & R.H. de Bruyne, 2007, Behoud van populaties van de Nauwe korfslak (Vertigo angustior) in het kader van het Herstelplan Hollands Duin. Stichting ANEMOON.
 • Boesveld, 2007. Inventarisatie van de Nauwe Korfslak Vertigo angustior in het kader van de geplande tracéwijziging van de primaire waterkering bij Hoek van Holland. Metridium/Stichting ANEMOON. Heemstede. 36 pp.
 • Boesveld, A. 2007. Inventarisatie van het plangebied bij bezoekerscentrum Het Zandspoor te Schoorl op het voorkomen van Nauwe korfslak Vertigo angustior. Stichting ANEMOON. Heemstede.
 • Boesveld, A., A.W. Gmelig Meyling & R.H. de Bruyne, 2007. Inhaalslag Verspreidingsonderzoek. Mollusken van de Europese Habitatrichtlijn. Resultaten van het inventarisatiejaar 2006. Nauwe korfslak (Vertigo angustior).Stichting ANEMOON. Heemstede.

2006

 • Boesveld, A. & REEMER, M., 2006. Inventarisatie Nauwe korfslak Vertigo angustior Pompstation Scheveningen te Meijendel. EIS nummer 2006-044. 1-4. Stichting EIS. Leiden.

2005

 • Boesveld, A., 2005. Inventarisatie van de landslakken van de Zeeuwse kust, met de nadruk op de Nauwe korfslak Vertigo angustior. EIS.
 • Boesveld, A. &  V.J. Kalkman, 2005. Inventarisatie van Nauwe korfslak Vertigo angustior op 10 ha duingebied in Voorne. EIS. Leiden.
 • Boesveld, A. &  V.J. Kalkman, 2005. Inventarisatie van de Nauwe korfslak Vertigo angustior op het Flaauwe werk, Goeree.
 • Boesveld, A. &  V.J. Kalkman, 2005. Inventarisatie van de Nauwe korfslak Vertigo angustior op de Brouwersdam en in het duingebied tussen Hoek van Holland en Ter Heijde. EIS. Leiden. Boesveld, A. 2005. Inventarisatie van de landslakken van Zuid-Holland. EIS. Leiden.
 • Boesveld, A., 2005. Overwinteringsgedrag van de Nauwe korfslak Vertigo angustior (Mollusca).― Nederlandse Faunistische Mededelingen 22: 121-122. Leiden.
 • Boesveld, A. & V.J. Kalkman, 2005. Inventarisatie van de Westschouwense inlaag op het voorkomen van de Nauwe korfslak Vertigo angustior. EIS. Leiden.

 

 

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

 • Inventarisaties
 • Beheeradviezen 
 • Monitoring
 • Exoten

Mariene soorten en ecologie

 • Educatie
 • Artikelen
 • Exoten

 

 

Steun ANEMOON

 • Met een donatie
 • Met waarnemingen
 • Met foto's 
 • Met locatie-omschrijvingen
 • Met maken van artikelen
 • Met organiseren activiteiten

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

 

 

Back To Top