Search
Search

ANBI-GEGEVENS


 Pagina bijgewerkt op: 27 augustus 2016

 

Algemeen:

Statutaire naam: Stichting ANalyse Educatie Marien Oecologisch ONderzoek   

Verkorte naam: Stichting ANEMOON

Opgericht in: 1993 te Heemstede

Vestigingsplaats: Lisse

KvK nummer: 41226121

RSIN: 8016.68.165

 

Contact:

Postadres: Stichting ANEMOON, Postbus 29, 2120 AA Bennebroek (NH)

e-mail: anemoon@cistron.nl

Tel: 0252-531111

website: www.anemoon.org

Bank: IBAN: NL30 INGB 0006560075;  BIC: INGBNL2A

 

 

Beleidsplan

 

Doelstellingen en activiteiten:

 

Statutaire doelstelling:  Het ondersteunen van ecologisch onderzoek, meer in het bijzonder met betrekking tot het mariene milieu.

 

Activiteiten: Het uitvoeren van inventarisaties, monitoringsonderzoek en ecologisch onderzoek gericht op organismen van het mariene milieu en tevens gericht op land-, zoet- en zoutwatermollusca (weekdieren).

Het beheren van bestanden met waarnemingsgegevens, verzameld door vrijwilligers (burgerwetenschappers). Het ontwikkelen van divers educatief materiaal, het publiceren van rapportages en het gevraagd en indien nodig ongevraagd uitbrengen van adviezen aan beheerders van natuurgebieden, beleidsmakers en overheden.

 

Financieel: Stichting ANEMOON heeft geen winstoogmerk. ANEMOON behoort tot de Algemeen nut beogende instellingen (ANBI status). Opbrengsten uit opdrachten, donaties en schenkingen worden besteed aan het behalen van de doelstellingen. Het grootste deel van de inkomsten wordt verkregen uit een jaarlijkse opdracht van het Ministerie van Economische Zaken in het kader van de WOT en uitgevoerd binnen het Netwerk Ecologische Monitoring voor het uitvoeren van monitoring van soorten van de Europese Habitat Richtlijn (Bijlage II, IV en V) en Typische soorten van Europese Habitattypen en via opdrachten van beheerders van natuurgebieden. Daarnaast heeft  Stichting ANEMOON inkomsten uit donaties.

 

Wijze waarop de doelstellingen worden behaald:
Het onderzoek naar de flora en fauna van het Nederlandse onderwaterleven en naar het voorkomen van weekdieren op het land, in zoet water en in zee, wordt vooral uitgevoerd door vrijwilligers, via door ANEMOON begeleide, permanente of langdurig doorlopende projecten waaronder.

 

 • Atlasproject Nederlandse Mollusken (ANM)
 • Monitoring en inventarisatie van Weekdieren van Habitatrichtlijn (HabSlak)
 • Litoraal Inventarisatie en Monitoring Project (LIMP)
 • Monitoringproject Onderwater Oever (MOO)
 • Strandaanspoelsel Monitoring Project (SMP)
 • Monitoring, inventarisatie en educatie Caribische Nederland (BES)

  Daarnaast wordt onderzoek uitgevoerd via diverse kortlopende projecten zoals:

 • Diversiteit mariene weekdieren (waaronder het uitbrengen van een Ecologische atlas en meer lokale/regionale atlassen)
 • Lokaal Ecologisch onderzoek (vaak op verzoek van terreinbeheerders en overheden)
 • Voor- en achteruitgang van soorten en biotopen, Rode Lijst-status van organismen

         Educatie,adviezen en levering van gegevens en kennisproducten vinden plaats via:

 • De website van Stichting ANEMOON www.anemoon.org
 • Het uitbrengen van de nieuwsbrief ‘Zoekbeeld
 • Het uitbrengen van nieuwsberichtingen op Nature ToDay
 • Artikelen en actuele mededelingen (o.a. ‘Exotennieuws’)
 • Participatie in www.verspreidingsatlas.nl (weekdieren en kreeftachtigen)
 • Verzorgen van excursies, lezingen en lesprogramma’s
 • Uitbrengen basismateriaal voor soortherkenning (o.a. in boekvorm en op de website)
 • Publicatie van statistische en andere op onderzoeksgegevens gebaseerde rapporten (zie verder)
 • Laagdrempelig informatief materiaal (posters, zoekkaarten, folders) (zie verder)
 • Jaarlijkse organisatie van het ‘Die Hardweekend’ voor MOO-waarnemers
 • Jaarlijkse organisatie van een landelijke determinatiedag
 • Organisatie van opleidingsweekenden voor duikers en litoraal-inventarisatoren
 • Wekelijke excursies door strandwachtwachters in het kader van het SMP op 9 locaties langs de Nederlandse Noordzeekust
 • Levering van gegevens aan de Nationale Database Flora en Fauna (NDFF)
 • Levering gegevens voor het meetnet weekdieren en marienetypische soorten in het kader van het NEM
 • Levering van gegevens voor het Compendium voor de Leefomgeving
 • Populariserende uitingen, gericht op draagvlakverbreding en populariseren van bepaalde groepen organismen (o.a via Nederlandse naamgeving)

  

Organisatie:

  

Bestuur: statutair bestaande uit drie personen:

 

 • A.W. Gmelig Meyling (Voorzitter/penningmeester)
 • I. van Lente (Secretaris)
 • M. Straver (Algemeen bestuurslid)

   Besluitvorming:  Besluiten, zowel financieel als inhoudelijk, worden conform de statuten, gedaan op basis van gelijkheid van stemmen.

 

Bestuursadviseurs en uitvoering dagelijks bestuur:

 

 • R.H. de Bruyne (Output)
 • V.I. Elbersen (Algemeen)
 • H. Kok (Financiën en personeel)
 • J. van Lente (Juridisch)

 Adviseurs: Een groep vrijwilligers en experts staat het bestuur bij. Daaronder diverse fotografen, biologen, ecologen, malacologen, taxonomen, (sport-)duikers en andere zeer ervaren experts.

 

Ondersteunend personeel in loondienst: A. Boesveld  (Weekdieren van de Europese Habitatrichtlijn)

 

Boekhouding en administratie: Administratie-/belastingadvieskantoor B. van Wolferen (Heemstede)

 

Uitvoering van projecten: De projecten worden grotendeels uitgevoerd door vrijwilligers die hetzij zelfstandig, hetzij binnen zelfstandige werkgroepen onderzoek doen. Specifieke werkzaamheden kunnen in voorkomende gevallen worden uitgevoerd door (of in samenwerking met) freelancers, andere organisaties of ingenieursbureaus.

 

Beloningsbeleid: Werkzaamheden voor projecten kunnen, behalve via de inzet van vrijwilligers, ook betaald worden uitgevoerd op freelance basis. Werkzaamheden m.b.t. weekdieren van de Habitat Richtlijn, worden deels uitgevoerd door een medewerker in loondienst. Bestuurders en bestuursadviseurs ontvangen voor bestuurswerkzaamheden geen beloning. Waar nodig, indien specifieke kennis vereist is, kunnen ook bestuursleden werkzaamheden voor projecten op freelance-basis uitvoeren.

 

Samenwerking: Stichting ANEMOON is medebestuurder van de Stichting Veldonderzoek Flora en Fauna (VOFF). Stichting ANEMOON werkt nauw samen met andere Particuliere Gegevensbeherende Organisaties (PGO’s), waaronder EIS-Nederland en RAVON. Daarnaast zijn er samenwerkingsverbanden met Naturalis Biodiversity Center, de Strandwerkgemeenschap (SWG), Stichting De Noordzee en Stichting Duik de Noordzee Schoon (DDNZS).

 

Financiering: Inkomsten worden verkregen uit subsidies, opdrachten, donaties en legaten, alsmede nettoresultaten van diverse verkopen.

 

Financiële verantwoording:

 

Jaarverslagen: 

Van activiteiten en ontwikkelingen wordt verslag uitgebracht in de nieuwsbrieven van Stichting ANEMOON (Zoekbeeld), die twee keer per jaar uit komt. Aparte jaarverslagen worden niet gemaakt.

 

 

Draagvlak:

ANEMOON stelt alle vrijwilligers die kijken en onderzoeken in het Nederlandse mariene milieu graag in staat hun hobby, interesse en liefhebberij op een zodanige manier uit te voeren dat waarnemingen en onderzoeksresultaten te gebruiken zijn voor het beheer en behoud van de natuur. Iedereen die denkt actief een bijdrage te kunnen leveren of op een andere manier kan helpen de doelstellingen te verwezenlijken, is welkom. Mensen met hart voor de daarmee verbonden biologische, ecologische en soms zelfs cultuurhistorische aspecten, weten zich al bijna 25 jaar door ANEMOON ondersteund en gefaciliteerd: honderden waarnemers en vrijwilligers wisten de Stichting inmiddels te vinden.

 

 

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

 • Inventarisaties
 • Beheeradviezen 
 • Monitoring
 • Exoten

Mariene soorten en ecologie

 • Educatie
 • Artikelen
 • Exoten

 

 

Steun ANEMOON

 • Met een donatie
 • Met waarnemingen
 • Met foto's 
 • Met locatie-omschrijvingen
 • Met maken van artikelen
 • Met organiseren activiteiten

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

 

 

Back To Top