Meer weten over het atlasproject voor weekdieren (ANM)

Atlasproject: tips & trics; diversie info
(wordt nog aan gewerkt)

 

 

Weekdieren zoeken

 

Vakken inventariseren  
 Veldwerk   
Uitrusting    
Noteren en labellen  
Lopen en monsteren   
         

 

 

Vakken inventariseren

Hoewel er ook mensen zijn die uitsluitend op één soort of soortengroep tegelijk letten, is verreweg de meest gebruikte methode
de vakgerichte gebiedsinventarisatie.

   
 Kaartvakken...
 


Kilometerhokken (1x1 vierkante kilometer) of uurhokken (5x5 vierkante kilometer) vormen de basis voor de inventarisaties.
Het is aan te raden om vooraf op een kaart of in een atlas te bekijken welke hokken je wil gaan inventariseren.
Maar je zult ook vaak ergens terecht komen, onverwacht tijd over hebben, of tegen leuke soorten en biotopen oplopen.
Dan kun je vaak pas achteraf bekijken in welk hok de waarnemingen nu eigenlijk liggen.              
Probeer in elk geval per eenheid (kilometervak of uurhok) de verschillende aanwezige biotopen te bekijken.
Dat kan zijn bos, heide, kwelder, water, rietland etc. Natuurlijk kun je niet elke meter bekijken.
Dat hoeft ook helemaal niet. Een vak is 'af' als je het gevoel hebt dat je een aardig beeld hebt van wat er leeft.
Bij het vakken onderzoeken gaat het overigens zeker niet alleen om natuurgebieden; ook slootkanten, bermen, ruderale terreintjes e.d.
zijn belangrijk. Vaak zijn in de natuurgebieden wel de meeste of de leukste soorten te verwachten, maar dit gaat lang niet altijd op.
Voor landslakken zijn de wat vochtigere, beschaduwde plaatsen met een zekere strooisellaag (bosjes) erg belangrijk,
evenals zuidhellingen van dijken en ruderaal terrein op een zandige ondergrond. Die kom je ook langs wegen en spoordijken tegen.

Voor waterslakken kunnnen vooral rijkbegroeide wateren erg soortenrijk zijn, maar ook uiterwaarden en bewogen water
(meren, rivieren, beken) zijn erg interessant. Aan zee zijn vooral schorren- en kweldergebieden de moeite waard,
maar ook basaltstenen dijken, pieren en paaltjes barsten vaak van het molluskenleven.
Eigenlijk kun je in alle mogelijke biotopen weekdieren tegenkomen.


Veldwerk
Uitrusting
Noteren en labellen
Lopen en monsteren

 

(h)

Veldwerk
Uitrusting
Noteren en labellen
Lopen en monsteren

 

Vindplaatsen en waarnemingen ('records')
Wat is een 'record'?
Primaire basisgegevens
Secundaire basisgegevens
Oude en nieuwe gegevens
Losse’ gegevens
Collectiegegevens
Losjes' denken
De papieren streeplijst 


Plaats bepalen: ontdek je plekje (GPS/Apps)
Amersfoortcoördinaten
UTM
Apps
Topografische kaarten
Hoogte

 

Algemene informatie  over weekdieren
Dieren met een uitwendig skelet
De schelp
Naamgeving en systematiek
Classificatie
Verschillende Klassen
Tweedelige soortnaam
Gastropoda - Huisjesslakken en naaktslakken
Bivalvia - Tweekleppigen

 

Determineren: soorten op naam brengen
Veelgebruikte termen
Prepareren en bewaren

 

Weekdieren zoeken
Vakken inventariseren
Veldwerk
Uitrusting
Noteren en labellen
Lopen en monsteren

 

Nederland-weekdierland: informatie per hoofdbiotoop

Landslakken pakken (op het land: terrestrisch biotoop)
Zichtwaarnemingen
Wanneer?
Waar?
Graaien en turen
Verzamelen
Monsterwerk
Thuiswerk
Molluskenplekken
Slakkengespuis binnenshuis
Harken in tuinen en parken
Drassige kanten en oeverplanten
Bossen van slakken verlossen
Laat bosjes en bomenrijen rustig betijen
Rotsen in de praktijk zeer rijk
In de grond gekropen en in molshopen 

Zoet zoeken (slakken en mossels uit zoet en zwak brak water)
Zichtwaarnemingen
Wanneer?
Waar?
Graaien en turen
Verzamelen
Monster- en thuiswerk
Slootschoningen
Aanspoelsel
Molluskenplekken
Spieden in brakwatergebieden
Met je poten in uitdrogende greppels en sloten
Te verwachten in kanalen en grachten

Doelbewust naar de kust (weekdieren uit het mariene milieu, in zee en aan de kust
Zichtwaarnemingen
Wanneer?
Waar?
Graaien en turen
Verzamelen Monster- en thuiswerk
Molluskenplekken
Op het strand beland
Op slikken in de bodem prikken
Op kwelder en schor zit het wel snor
Trots op de kunstrots
Onder water zonder kater  

Overig
Hulpmiddelen
Adressen
Literatuur
Gedragsregels
Dankwoord

 

Weekdieren zoeken