Search
Search

Gebieden

Het NCP met waterdiepten (geel = 0-5 meter; groen = 5-35 meter; blauw = 35-60 meter)
De gearceerde gebieden zijn beschermde Natura 2000-gebieden. "hier staan de teksten ook"

 

NCP-main

Zones in het NCP, klik op een zone voor meer details.

Doggersbank Gasfonteinen Centrale oestergronden Klaverbank Friese front Bruine bank Zeeuwse banken Borkumse stenen Noordzeekustzone Waddenzee Kustzee Voordelta Delta Vlakte van Raan

 

Het Noordzeebekken is ongeveer 135 miljoen jaar geleden ontstaan, in het Laat-Jura. Sinds die tijd zijn het klimaat en de "zeekaart" nog vele malen veranderd. Er zijn warmere perioden geweest, waarin de zee aanzienlijk groter was dan nu, en ijstijden, waarbij de Noordzee droog viel en er mammoeten rondliepen. Na de laatste ijstijd raakte de Noordzee weer vol water en ontstond ongeveer de huidige kustlijn. Dat is ongeveer 9.000 jaar geleden. Alles wat nu in de Noordzee leeft, heeft zich er dus vanaf die tijd gevestigd.

Op het Nederlandse deel van de Noordzee kunnen we van noord naar zuid een aantal gebieden onderscheiden, die een duidelijk verschillende flora of fauna kennen. De gearceerde gebieden zijn of worden Natura 2000 gebieden. Als u de muis boven een gebied plaatst verschijnt er een tekst met de naam van het gebied.

In het meest noordelijke puntje ligt de Doggersbank. Die delen we met Engeland, Duitsland en Denemarken. Aan onze kant van de Doggersbank ligt een groot, diep gebied dat de Oestergronden heet. Vroeger leefden hier veel platte oesters, maar vermoedelijk door overbevissing zijn ze volledig verdwenen. Alleen de naam rest nog. Vanuit de Oestergronden naar het zuiden toe stijgt de bodem sterk. Deze bodemstijging van 10 tot 15 meter heeft ook zijn weerslag op het leven aan het oppervlakte. Dat gebied wordt het Friese Front genoemd.

De Klaverbank is een grindbank die we delen met de Engelsen, net als de Bruine bank.

Een bijzonder gebied waar spontaan aardgas naar de oppervlakte van de Noordzee borrelt is het gebied dat we aanduiden met Gasfonteinen. Dit deel delen we met onze Duitse buren. Wat we ook met ze delen is een morene afzetting waar voorheen grote stenen lagen en dat daarvan nog steeds de naam draagt, nl. de Borkumer Stenen.

In de overgang van het Belgische gebied naar het Nederlandse hebben we voornamelijk te maken met een zandbankengebied op 10 tot 30 kilometer uit de kust genaamd de Zeeuwse banken. De Zeeuwse banken heten ook wel de Zeelandbanken en liggen voor het grootste deel in het Belgische deel van de Noordzee (BCP).

De strook langs de Noordzeekust, tot ongeveer 10 kilometer uit de kust, is 0-20 meter diep en daarin zijn meerdere kustbanken te vinden. In het zuiden liggen twee beschermde Natura 2000-gebieden. Deze heten de Voordelta (het gedeelte van de Maasvlakte tot aan de Westerscheldemonding) en de Vlakte van de Raan (de kuststrook van de Westerscheldemonding tot aan 't Zwin en Breskens). De Vlakte van de Raan is een uitloper van het Belgische gebied de Paardenmarkt.

Vanaf Hoek van Holland is er een bijna ononderbroken zandstrand tot aan Den Helder, de enige onderbrekingen zijn onnatuurlijke gebieden als de mondig van het Noordzeekanaal en de Hondsbossche zeewering. De strook langs de Noordzeekust vanaf Bergen (Noord-Holland), langs de Noordzeekant van de Waddeneilanden tot aan de Eems-Dollard is ook een beschermd Natura 2000-gebied. Dit gebied heeft de naam Noordzeekustzone.

In de beschutting van de waddeneilanden ligt de Waddenzee. Dit is de grootste kraamkamer van de Noordzee en loopt van Den Helder in Nederland tot het Deense Esbjerg.


[Lees verder...]


Geplaats in: Gebieden
Gebiedsbescrhijving De Westerschelde is de enige zeearm die in het kader van de Deltawerken niet is afgesloten van de Noordzee. Deze zeeopening verbindt Antwerpen via de Schelde met de Noordzee en is een belangrijke scheepvaartroute naar de havens en industriegebieden van Antwerpen, Gent, Terneuzen en Vlissingen. De Westerschelde kent door zijn open verbinding met de Noordzee een geleidelijke overgang van zout naar zoet. Aan de westkant bedraagt het zoutgehalte van de Westerschelde ge...

[Lees verder...]


Geplaats in: Westerschelde
Zones in de Delta, klik op een zone voor meer details. De Deltawateren van Zeeland en Zuid-Holland waren de armen van grote rivieren die uitmonden in de Noordzee. Het ging hierbij om de uitlopers van de Schelde, de Rijn en de Maas. De armen zijn voornamelijk uitgesleten door zeedoorbraken, en minder door de spoeldende werking van de rivieren. In deze delta was er overal een geleidel...

[Lees verder...]


Geplaats in: Delta
Het Krammer-Volkerak
In 1965 werd het Krammer-Volkerak afgescheiden van de Grevelingen door de bouw van de Grevelingendam. Tot 1987 kwam er via de Oosterschelde zout water in het Krammer-volkerak en was er nog getij. Bij hoogwater stonden de Hellegatsplaten bijna helemaal onder water, om met eb weer droog te vallen. Met de bouw van de Oesterdam in 1986 en de Philipsdam in 1987 is het getij verdwenen en is het gebied een zoetwater meer geworden. Het waterniveau wordt constant gehouden rond 0 NAP. Veel schorren en slikken vielen hiermee permanent droog of werden voorgoed onderwater gezet. Het grondwater is op sommige plekken nog zout, maar langzaam aan begint ook dat te verzoeten.

[Lees verder...]


Geplaats in: Het Krammer-Volkerak
Haringvliet
In 1216 brak een stormvloed de kustlijn en spliste daarmee Goeree-Overflakkee af van Voorne-Putten. De invloeden van de zee werden steeds groter en uiteindelijk het Haringvliet een zeearm die het water van Rijn en Maas afvoerde naar zee.

[Lees verder...]


Geplaats in: Haringvliet

De Vlakte van de Raan is een driehoekig gebied in de monding van de Westerschelde. Tussen Zeeuws-Vlaanderen en België en de Vlakte van de Raan loopt een diepe geul, de Wielingen. Deze geul zorgt voor een zuidelijke ontsluiting van de Westerschelde. Daarnaast ligt daar ook nog de Scheur. Tussen de Vlakte van de Raan en Walcheren lopen drie geulen: een smalle, diepe geul genaamd het Oostgat, de Sardijngeul en de Galgeput. Zij zorgen ervoor dat de scheepvaart een noordelijke uitgang heeft uit de Westerschelde. De Noordzeerand van de vlakte wordt gevormd door de geulen Westpit en Steendiep.De Vlakte van de Raan is een aaneengesloten bankengebied met een maximale waterdiepte van 8 meter. Het ondiepste punt bevindt zich bij de Rassen en staat op +0,1 meter. De bodem van de Vlakte van de Raan bestaat voornamelijk uit zand.Aan de noordkant van Walcheren vinden we voornamelijk zand en zand met grind.Door het relatief ondiepe wateren rijkt in de invloed van de golfslag tot op de bodem, wat het een woelig leefgebeid voor bodemdieren maakt. Van de Vlakte van de Raan zijn 56 soorten weekdieren bekend. Soorten weekdieren die er voorkomen zijn bijvoorbeeld Amerikaanse zwaardschede, Halfgeknotte strandschelp, Zaagje, Kokkel, Tere platschelp en Gevlochten fuikhoren.De Vlakte van de Raan is een beschermd Natura 2000-gebied op grond van de Habitatrichtlijn. De rode lijnen op de kaart geven de grenzen van het Natura 2000-gebied aan. De aangrenzende gebieden, de Voordelta en de Westerschelde, zijn ook beschermde Natura 2000-gebieden.

[Lees verder...]


Geplaats in: Vlakte van Raan

De samenvatting.

[Lees verder...]


Geplaats in: Noordzeekustzone
Gebiedsbeschrijving De Hollandse kust is het kustgebied voor Noord- en Zuid-Holland en loopt van Hoek van Holland tot Huisduinen (Den Helder). Het strand bestaat uit zand met daarachter duinen. Twee kunstmatige bouwwerken breken dit zandlandschap. Allereerst is er de uitgang van het Noordzeekanaal bij IJmuiden met de stenen pier die diep in zee steekt. De tweede onderbreking is de Hondsbosche Zeewering tussen Camperduin en Petten.Kleinere onderbrekingen worden gevormd door de haven bij Duindorp...

[Lees verder...]


Geplaats in: Zandstrand
Gebiedsbeschrijving Zeeland en het zuidelijke deel van Zuid-Holland bestaat uit een groot estuarium gebied van de Schelde, Maas, Waal en Rijn. Grote delen van dit gebied zijn geheel of gedeeltelijk afgesloten van de Noordzee door de Deltawerken. Vroeger had de zee echter enorme invloed op dit gebied. Na het afsluiten van de meeste zeearmen of het mogelijk maken om deze armen af te sluiten is er een kustgebied ontstaan dat anders is dan dat van de zeearmen. Dit kustgebied noemen we de Voordel...

[Lees verder...]


Geplaats in: Voordelta
Gebiedsbeschrijving Zandbank in de Noordzee aan de aan de Hollandse kust. Zij begint bezuiden Scheveningen en loopt door tot benoorden Noordwijk. Dit gebied strekt zich uit in zee noordwestwaarts tot ongeveer 22°25' O.L. 52°40' N.B. waar ze een elleboog vormt en verder gaat in noordelijke richting tot ongeveer 54° N.B. (Texel) waar ze eindigt in een stompe punt. Aan de binnenzijde vormt de Breeveertien een stijle muur naar beneden tot 45 meter diepte, aan de buitenkant is het nog d...

[Lees verder...]


Pagina 1 van 3Eerste   Vorige   [1]  2  3  Volgende   Laatste   

Diensten

Weekdieren (EU-Habitatrichtlijn)

 • Inventarisaties
 • Beheeradviezen 
 • Monitoring
 • Exoten

Mariene soorten en ecologie

 • Educatie
 • Artikelen
 • Exoten

 

 

Steun ANEMOON

 • Met een donatie
 • Met waarnemingen
 • Met foto's 
 • Met locatie-omschrijvingen
 • Met maken van artikelen
 • Met organiseren activiteiten

Contact

Stichting ANEMOON
Postbus 29
2120 AA Bennebroek

anemoon@cistron.nl

06-11442009

 

 

Back To Top